حق و خواسته

فکر کنم که این حق من باشه که نخوام معمولی باشم؛ نخوام معمولی بمونم؛ نخوام معمولی بمیرم ...

فکر کنم این حق من باشه که بخوام عوض بشم؛ بخوام یه جور دیگه باشم؛ بخوام یه جور دیگه زندگی کنم ...

خواسته‌م از دنیا خیلی زیاده؟

/ 0 نظر / 19 بازدید